دزدی اوباش حکومت اسلامی
در آموزش و پرورش منطقه هفت تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ پس از دو سال وعده و دروغ و امروز و فردا کردن٬ پولهای بیش از 400 نفر از معلمین زحمتکش و محروم آموزش و پرورش منطقه 7 تهران توسط تعاونی مسکن این اداره به نام "صندو ق مهر" بالا کشیده شد. بنا به درخواست و پیشنهاد صندوق مهر از سال 1386 تاکنون هر یک از معلمین زحمتکش٬ به امید صاحب خانه شدن و با قرض و زدن از نان سفره خانواده شان٬ طی چندین مرحله تاکنون مبلغ 000/1200 هزار تومان به حساب صندوق مهر واریز نموده اند. مبلغ واریزی معلمان به صندوق مهر بیش از 480 میلیون تومان میباشد.

مسئولین صندوق و تعاونی مسکن بی آنکه کوچکترین اقدامی برای تامین مسکن معلمان انجام داده باشند این پولها را به حسابهای شخصی خود واریز و آن را در بخشهای سودآور و دلالی و بازار سرمایه گذاری نموده اند. محمدی یکی از مسئولین سابق این صندوق که نقش بزرگی در این دزدی آشکار داشته به معلمین معترض گفته است: من دیگر در این تعاونی مسکن هیچ نقشی ندارم٬ به من مربوط نیست! دیگر دست اندکاران صندوق نیز جوابهای سربالا و مشابهی به معلمان داده اند. خالدی فرازنده رییس آموزش و پرورش منطقه 7 و هاشمیان رئیس اداره رفاه٬ که بنا به اعلام معلمان آنها نیز در این دزدی دست داشته اند٬ با گستاخی تمام با صدور بخشنامه ای از معلمان خواسته اند که بروند و شکایت کنند. یکی از معلمین معترض میگفت: البته منظور حضرات این است که ما را در لابلای سیستم بوروکراسی و دادگاههای فاسد و رشوه خور حکومت بدنبال نخود سیاه بفرستند تا پیگیری پولهای دزدیده شده ما مشمول خستگی و مرور زمان شود!

بنا به اخباری خالدی فرازنده به همراه حراست و دیگر شرکای همدستش از باندهای چماقدار و بسیجی  نزیک به احمدی نژاد قاتل میباشند که در سرکوب اعتراضات مردمی چند ماه اخیر نقش فعال داشته و تاکنون بسیاری از معلمان معترض و انقلابی را که در تظاهراتهای ضد حکومت اسلامی در چند ماه اخیر شرکت داشته اند را شناسائی نموده و با تهدید به اخراج و فشار و ارعاب این دسته از معلمان را به عنوان تبعید به مناطق دور دست تر با شرایط کاری بدتری منتقل نموده اند.

معلمان با باز شدن مدارس وارد دور جديدى از اعتراضات خود ميشوند. خواسته هاى رفاهى و سياسى معلمان٬ از جمله بالا کشيده شدن حقوق ها و طلب هايشان توسط سرمايه داران و وزارت آموزش و پرورش٬ بايد در مبارزه جمعى متحقق و نقد شود. مهمترين نياز امروز معلمان متشکل شدن است. تشکلهاى مستقل از دولت که خواسته هاى واقعى توده معلمان را نمايندگى کنند. لايه معلمان پيشرو و انقلابى بايد نقش خود را اين امر مهم ايفا کنند.  
 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۴ مهر ١٣٨٨ – ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٩