براى آزادى فعالين کارگرى تلاش کنيم!

در آستانه اول مه موج تهديد و فشار و احضار و دستگيرى فعالين کارگرى بالا گرفت. منصور اسالو را با غل و زنجير به بيدادگاه شعبه ۶ کرج بردند و با اتهام پوچ "ارتباط با معاندين نظام در زندان" در تلاش براى پرونده سازى جديدى براى وى هستند. شاکيان اسالو شکنجه گران و زندانبانان علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج هستند. اين پرونده سازى بدنبال چند بار تعرض و تلاش براى قتل منصور اسالو در زندان صورت ميگيرد. همينطور على نجاتى رئيس زندانى سنديکاى نيشکر هفت تپه به دادگاه شوش برده شده است.

در اجتماعات اول مه در تهران و شيراز تعدادى از کارگران و شرکت کنندگان دستگير شدند که هنوز از مشخصات دقيق آنها خبرى در دست نيست. همينطور در آستانه روز معلم تعدادى از معلمان محمد تقی فلاحی، ایرج جوادی، فرقانی، محمدی، رئیس زاده، باد پر، زینال زاده، سوری، شیروانی، ایمان زاده و منتخبی بازداشت شدند. در اصفهان بدنبال درگيريهاى اجتماعات اول مه دستکم ۴ نفر دستگير شدند. در کامياران و سنندج و سقز و ديگر شهرهاى کردستان فعالين کارگرى احضار و مورد بازجوئى قرار گرفتند و از آنها خواستند که در مراسمهاى اول مه شرکت نکنند.

در سنندج شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری از فعالین کارگرى احضار شدند. در سقز محمود صالحی و محمد عبدی پور و در کامياران افشین ندیمی احضار شدند. در سنندج صدیق کریمی و فایق کیخسروی از اعضاى اتحاديه آزاد کارگران دستگير شدند. همينطور فواد شبکی فرد و امجد آذرنیوپور از کارگران شرکت کننده در مراسم اول مه سنندج دستگير شدند. خانواده هاى کارگران دستگير شده در سنندج روزهای یکشنبه و دوشنبه ١٢ و ١٣ در مقابل اطلاعات سنندج اجتماع کردند و خواهان آزادى کارگران بازداشتى شدند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعمال فشار٬ پرونده سازى٬ احضار و دستگيرى فعالين کارگرى و معلمان را محکوم ميکند. اين تلاشها بخشى از سياست سرکوب و وحشت رژيم اسلامى سرمايه داران با هدف به سکوت کشاندن کارگران است. اول مه امسال نشان داد اين سياستها شکست خورده است. متحدانه براى آزادى کارگران و معلمان و کليه زندانيان سياسى تلاش کنيم.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ ارديبهشت ١٣٨٩ – ۴ مه ٢٠١٠