تظاهراتی قدرتمند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا
بر علیه دستگیریها و اعدامهای اخیر در ایران

 

سخنرانی فخری جواهری در مقابل سفارت جمهوری اسلامی سوم ژانویه

سخنرانی محمود احمدی و جلیل بهروزی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی


                                                                    
در تاریخ ۳ ژانویه ۲٠۱۱ بنا به فراخوان احزاب و گروه های مختلف کمونیست و آزادیخواه در اعتراض به موج اخیر دستگیریهای فعالین کارگری و اعدامها در ایران تظاهراتی در مفابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. شعارهای کوبنده  "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زنده باد آزادی"، "زنده باد برابری "، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" از طریق بلندگوهای قوی در خیابان طنین افکن بود.
سخنرانان مختلف از زوایای گوناگون به افشای جنایتهای رژیم ننگین جمهوری اسلامی پرداختند و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی و محاکمه سران رزیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت شدند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری بعنوان یکی از فراخوان دهندگان این تظاهرات حضور فعال و چشمگیری در این اجتماع اعتراضی داشت. سخنرانان حزب در این تظاهرات جلیل بهروزی، فخری جواهری و محمود احمدی بودند که ضمن افشای رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی و محکوم کردن اعدامها بر این تاكید گذاشتند كه تنها با بزیر كشیدن این رژیم و سازمان دادن یك انقلاب سوسیالیستی میتوان آزادی و رفاه را در ایران تامین كرد.
این تظاهرات با وجود سوز و سرمای شدید بعد از۲  ساعت و با شعارهای کوبنده تظاهرات کنندگان به پایان رسید.

 

کارگر زندانی٬ زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات کانادا

4 ژانویه 2011