عمليات تروريستى مهاباد را محکوم ميکنيم!

عمليات تروريستى روز چهارشنبه ٣١ شهريور در مهاباد که به کشته شدن ١٢ نفر و زخمى شدن بيش از ۵٠ نفر منجر شد٬ حلقه اى ديگر از خط مشى تروريستى است که در سالهاى اخير بويژه در استانهاى سيستان و بلوچستان و کردستان تکرار شده است. اين جنايات تکاندهنده و گذاشتن خونسردانه دو چمدان مواد انفجارى ميان زنان و کودکان و تکه پاره کردن آنان٬ تنها از نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى و دستجات اساسا اسلامى و جريانات فرقه اى و ضد جامعه بر مى آيد. قربانيان اين تروريسم کور مثل هميشه مردم بيدفاع اند. 

نتيجه اين اقدامات تروريستى تشديد چرخه ترور و جنايت است. همين امروز مصلحى وزير اطلاعات رژيم وعده اجراى "اعدام سريع" کسانى را داد که به ادعاى او "مسببين اين واقعه اند". مستقل از اينکه اين اقدام توسط خود جمهورى اسلامى صورت گرفته باشد و يا توسط جريانات فرقه اى و تروريست مشابه در بيرون حکومت٬ نتيجه آن گسترش چوبه هاى دار و سياست اعدام٬ ميليتاريزه کردن فضاى جامعه و زندگى مردم٬ و تلاش جمهورى اسلامى براى پرونده سازى و سرکوب مخالفين سياسى است. خط مشى تروريستى تنها جمهورى اسلامى را تقويت ميکند و تماما بر عليه مبارزه آزاديخواهانه و برابرى طلبانه کارگران و مردم زحمتکش در هر گوشه ايران است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اين اقدام تروريستى را قويا محکوم ميکند. حزب به خانواده و بستگان قربانيان اين عمل جنايتکارانه تسليت ميگويد و براى زخمى هاى اين فاجعه آرزوى سلامتى مجدد دارد. هشيارى سياسى در اوضاع کنونى بشدت مهم است. نبايد اجازه داد جريانات مهجور و ضد جامعه٬ اعم از باندهاى حکومتى تا مشابهين شان در بيرون حکومت٬ مبارزه آزاديخواهانه کارگران و مردم آزاديخواه را قيچى کنند. نبايد اجازه داد سياستهاى ارتجاعى تفرقه براساس "اهل تسنن- اهل تشيع" بار ديگر از مردم بيدفاع در کردستان و بلوچستان قربانى بگيرد. نبايد اجازه داد جريانات بى ربط به جامعه از نفرت برحق مردم از حکومت اسلامى با روشهاى ارتجاعى براى خود سرمايه سياسى بسازند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ مهر ١۳۸۹ – ٢۴ سپتامبر۲۰١۰