29 ژانویه یک روز دیگر اعتراضی علیه حکومت اعدام و زندان برای آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی.حکومت اسلامی رژیم بیش از صد هزار اعدام است. جمهوری اسلامی یک روز هم بدون اعدام و زندان وشکنجه قادر به بقاء نیست. مبارزه علیه اعدام و زندان یک رکن تعیین کننده در مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و دست یابی به جامعه ای آزاد و برابر و مرفه است. باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید یکصدا رژیم طالبانهای ایران را محکوم کرد . بشريت آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتهاى اعدام و شکنجه را تحمل کند!
 حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب می خواهد که این روز را به یک روز دیگر اعتراضی علیه حکومت اسلامی اعدام و شکنجه و زندان تبدیل کنیم و سرنگونی حکومت اعدام و زندان را برای آزادی زندانیان سیاسی هم فریاد شویم.

زمان: شنبه 29 ژانویه 2011 ساعت 14.00
مکان: تجمع در میدان گوستاو آدولف راهپیمایی به طرف  Järntorget

برای اطلاعات بیشترمی توانید با کریم نوری   0704441555  تماس بگیرید.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتمبرگ
21 ژانویه 2011