عليه اعدام و براى آزادى زندانيان سياسى بميدان بيائيم!


جمهورى اسلامى بعد از به قتل رساندن احسان فتاحيان 5  مرد و 1 زن را در زندانهای همدان و قائمشهر اصفهان به دار کشید. اکنون در حال فراهم آوردن چوبه دار برای 3 نوجوان به جرم همجنسگرایی است. جمهورى اسلامى با راه انداختن چوبه هاى دار و بويژه اعدام زندانيان سياسى و طيف مخالفين جمهورى اسلامى٬ دارد وحشت اش را از سرنگونى اعلام ميکند. فکر ميکند با قربانى گرفتن از مردم ميتواند به اوضاع مسلط شود. رژیم اسلامی، حکومت صد هزار اعدام و سه دهه کشتارهای تکان دهنده است. خرداد ٦٠ و شهریور ٦٧ نمونه های برجسته عملکرد این دستگاه جنایت و آدمکشی اسلامی است. جمهوری اسلامی سمبل مجازات اعدام در جهان است.
خانواده هاى زندانيان سياسى!
در وضعيت کنونى شما بايد دسته جمعى جلو بيافتيد و در مقابل زندانها و مراکز دولتى تجمع کنيد و مردم را به حمايت فرا بخوانيد. مسئله فقط کردستان نيست٬ بايد در سراسر ايران در مقابل سياست جنايتکارانه مجازات اعدام و اعدام زندانيان سياسى قرار گرفت. جامعه ميداند که سياست اعدام زندانيان سياسى تلاشى براى ارعاب و سرکوب مردم است و در تقابل با همين سياست وسيعا از حرکت خانواده هاى زندانيان سياسى استقبال و حمايت ميکنند. شبکه هاى جوانان بايد سهم مهمى در بسيج توده اى بعهده بگيرند. دانشجويان بايد دانشگاهها را به صحنه اعتراض عليه اعدام و براى آزادى کليه زندانيان سياسى تبديل کنند. جريانات سياسى و پيشرو٬ مخالفين مجازات اعدام بايد جملگى تلاش کنند جنبشى عظيم و اجتماعى عليه اعدام و براى آزادى فورى کليه زندانيان سياسى شکل بگيرد. اجازه ندهيم شيرکوها را اعدام کنند! ارابه خونين اعدام را درهم بکوبيم! جمهورى قتل و جنايت اسلامى اصلاح نميشود٬ بايد آنرا تماما بزير کشيد.
براى لغو فورى حکم اعدام زندانیان سیاسی و ديگر زندانيانى که حکم اعدام گرفته اند بميدان بيائيم. جنبش آزادى کليه زندانيان سياسى و لغو بيقيد و شرط مجازات اعدام بايد وسيعا در داخل و خارج کشور بميدان بيايد.


تجمع در گوتنبرگ سوئد٬ زمان: شنبه 21 نوامبر ساعت 15 ٬ مکان: برونز پارکن
احکام اعدام فرزندانمان را لغو کنيد! اعدام نه! زندانى سياسى نه!
فرزندانمان را آزاد کنيد! زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکيلات گوتنبرگ
17  نوامبر 2009