هدف جنجال اتمى- موشکى جمهورى اسلامى
مقابله با خيزش ميليونى مردم است!

همزمان با حضور احمدى نژاد در اجلاس سازمان ملل خبر يک مرکز مخفى غنى سازى اورانیوم در قم وسيعا منتشر شد. انتشار علنى اين خبر٬ که حدود چهار سال است دولت آمريکا از آن مطلع است و دليل افشاى آنرا در مقطع کنونى "غير امنيتى بودن از نظر سازمانهاى اطلاعاتى" عنوان کرده است٬ درست در آستانه اجلاس ۵+١ در اول اکتبر٬ تلاشى براى تحت فشار قرار دادن بيشتر جمهورى اسلامى و بخط کردن چين و روسيه براى تحريم هاى جديد است. بدنبال انتشار این خبر دولت اسرائیل بار دیگر اعلام کرد کھ بھ تاسیسات اتمی رژیم اسلامی حملھ خواھد کرد. جمهورى اسلامى نيز موشکهاى جديدی را مورد آزمایش قرار داد. در متن اين اوضاع و انتشار اين خبر جنگ تبليغاتى دو دولت تروريستى جمهورى اسلامى و اسرائيل بالا گرفتھ است.

جمهوری اسلامی در صدد دستیابی به سلاحهای اتمی و کشتار دسته جمعی است. ساختن بمب اتم را ضامن بقای حاکمیت اسلام و حکومت اسلامی میداند. بسيار روشن است که بدنبال رويدادهاى سياسى ايران و خطرى که کل جمهورى اسلامى را تهديد ميکند٬ رژيم اسلامى تلاش دارد که صورت مسئله را عوض کند. هدف اساسى جمهورى اسلامى بسادگى اينست که با يک تير با دو نشان بزند. میپندارد که در چنين فضائى بسادگى ميتواند اولا٬ کار ناتمام تصفيه هاى درونى را تمام کند و ثانيا٬ با برپائى يک حکومت فشرده نظامى و سرکوب خشن و ايجاد فضاى امنيتى مردم را در داخل کشور ساکت کند. اما این تصورات تماما پوچ و ابلهانه است. نه رژیم اسلامی در چنین ظرفیتی است و نه مردم به پا خواسته چنین فرصتی به رژیم اسلامی خواهند داد.

رئوس يک سياست اصولى و آزاديخواهانه در قبال اين هدف ارتجاعى جمهورى اسلامى و نيروهاى تروريستى از نظر ما عبارت اند:  

١- ما مردم آزاديخواه و برابری طلب بمب هسته اى نميخواهیم. نه فقط جمهورى اسلامى و تروريسم اسلامى نبايد به سلاح اتمى مجهز شود بلکه کليه سلاح هاى هسته اى و کشتار دسته جمعی بايد برچيده شوند. خاورميانه و دنيا بايد عارى از سلاح هسته اى باشد. اين يک رکن سياست جنبش آزاديخواهانه کمونيستى کارگرى است.

٢- سياست جمهورى اسلامى و تلاش اش براى ايجاد تنش با دولتها٬ توجيه فضاى امنيتى و سرکوب به بهانه تحريم و تهديد جنگ٬ بطور مشخص و مستقيما هدفش جنبش مردمى است که براى سرنگونى آن بميدان آمده اند. اين سياستى ماجراجويانه٬ ميليتاريستى٬ و ارتجاعى با هدف سرکوب خونين مردم و مخالفين سياسى است.

٣- ما عليه هر نوع تهديد جنگ و سياست تحريم اقتصادى هستیم. هر نوع تهاجم هوائى و بمباران و سياست تحريم اقتصادى شديدتر٬ تنها به فقر و فلاکت بيشتر مردم و زمين گير کردن آنها منجر ميشود. اين سياستى در خدمت بقاى جمهورى اسلامى است. ما درعین حال میکوشیم که با اعمال فشار از پایین این دولتها را وادار کنیم تا اعتبار نامه رژیم اسلامی را در مجامع بین المللی رد کنند٬ سفارتخانه های این رژیم را ببندند٬ حسابهای سران رژیم را منجمد کنند و سردمداران رژیم را در دادگاههای بین المللی محاکمه کنند.  

۴- تنها راه مقابله با عوض کردن صورت مسئله توسط جمهورى اسلامى٬ و شکست سياست عر و تيز دولتهاى تروريست و سو استفاده جريانات ارتجاعى اپوزيسيون ناسيوناليست٬ گسترش مبارزه آزاديخواهانه براى سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى است. تنها نيروى ميليونى مردم عليه جمهورى اسلامى است که به سياست اتمى شدن و ترويسم اسلامى ميتواند پايان دهد. هر دولت و نيروئى که تلاش ميکند اين روند را تضعيف و يا قيچى کند در راستاى سياستهاى جمهورى اسلامى عمل ميکند.  

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مردم آزاديخواه و طبقه کارگر ايران را به هشيارى سياسى در مقابل سياستهاى جمهورى اسلامى و ديگر دولتهاى تروريستى براى قيچى کردن مردم از سياست و ميليتاريزه کردن جامعه ايران و منطقه دعوت ميکند. ما نه زير بار عوامفريبى هاى احمدى نژادها زير پوشش "دفاع از مردم فلسطين" ميرويم و نه جنايتهاى اسرائيل عليه مردم فلسطين را به اين بهانه انکار ميکنيم. ما عليه کشتن و قتل و سرکوب در ايران و غزه و لبنان و همه جا هستيم. ما عليه جنگ تروريستها اعم از دولتى و غير دولتى هستيم. ما هيچ دشمنى با همسايه و هم طبقه اى هايمان در کشورهاى منطقه و جهان نداريم. برعکس٬ همبستگی طبقاتی و بین المللی یک رکن سیاست ما در سرنگونی رژیم اسلامی است. ما ميخواهيم در دنيائى آزاد و برابر و عارى از تهديد و جنگ و سرکوب زندگى کنيم. اهداف ما با موجوديت جمهورى اسلامى و جنگ تروریستها در تناقض است. جمهورى اسلامى بايد برود. جمهورى اسلامى بايد توسط مردم انقلابى تماما خلع سلاح شود. ما بايد در خيابانها و دانشگاهها و کارخانه ها و همه جا به جمهورى اسلامى و دنيا اعلام کنيم که با "فيل هوا کردن اتمى" و تهديد جنگ و جدال تروريستى نميتوانند مبارزه ما براى آزادى و برابرى و رفاه را به شکست بکشانند. ما خود مهمترين نيروى مقابله با تروريسم هستيم و يک هدف اعلام شده جنبش ما جهانى عارى از سلاح هاى کشتار جمعى است.  

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ مهر ١٣٨٨ – ٢٨ سپتامبر ٢٠٠٩