کارگران جنرال مکانیک
ما همه دستمزدهایمان را میخواهیم!

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از بیش از یکماه کشمکش و اعتراض و پیگیری مداوم کارگران، سرمایه داران در شرکت جنرال مکانیک مجبور به پرداخت دستمزدهای مرداد ماه کارگران شدند. با اينحال و با وجود مشکلات و تنگناهاى مالى کارگران و خانواده هايشان٬ هنوز "یاری" مدیر شرکت و عواملش از پرداخت دستمزدهای شهریور ماه کارگران همچنان طفره ميروند.

یکی از کارگران میگفت: این بی وجدانها عادت کرده اند تا همیشه بخشی از دستمزدهای ما را گرو بگیرند. دستمزدهایمان را نمیدهند تا بیشتر امر بردارشان باشیم، دستمزدهايمان را نمیدهند تا سود بیشتری به جیب بزنند. خلاصه همیشه نان شب و زندگیمان را به گروگان گرفته اند.

دریافت فوری دستمزدهای شهریور ماه، افزایش دستمزدها متناسب با سطح گرانی و تورم روز٬ کاهش ساعت کار، لغو کار قراردادی٬ بازگشت به کار کارگران اخراجی و لغو اخراج و بیکار سازی از خواستهای اصلی و ابتدائی کارگران جنرال مکانیک است.

عدم پرداخت، کارشکنی و تاخیر در پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران زحمتکش فقط خاص یاری و همدستانش در شرکت جنرال مکانیک نیست. اين دردى است که طبقه کارگر ايران کم و بيش با آن دست و پنجه نرم ميکند. در بهشتی که حکومت جانیان اسلامی برای سرمایه داران به پا داشته اند٬ قانون جنگل حکم ميراند. در اين جنگل حقوق و انسانيت کارگر هر لحظه لگد مال ميشود. کارگران تحت شرايط برده وارى صبح تا شب جان ميکنند اما مشتی سرمايه دار طفیلی و بیکاره مالک همه چیزاند و مالکان اصلى ثروت يعنى کارگران صاحب هيچ چيز. اين مفتخوران سرمايه دار و وردستانشان نه تنها کار نمیکنند بلکه تمام ثروتهاى توليد شده توسط ما کارگران را در کنترل خود دارند و با اتکا به حکومت سرکوب از منافع شان دفاع ميکنند. آنها از جيب ما کارگران زندگى هاى افسانه اى و موقعيت و قدرت براى خود بهم زده اند. در حالی که خانواده های ما کارگران برای نان شب، برای درمان، برای مسکن٬ برای حداقل های زندگی معطليم.  

رفقای کارگر!
چاره کار ما اتحاد و تشکل است. باید متحد شویم. باید مجامع عمومی مان را به پا داریم. باید به پاخیزیم و به قدرت اتحاد و یگانگی طبقاتیمان مطالباتمان را نقد کنيم و بساط ننگ و کثافت سرمایه داران و حکومت اسلامیشان را برچینیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ مهر ١۳۸۹ – ٢٩ سپتامبر۲۰١۰