کارکنان سازمان زمین شناسی تهران

دستمزدهای پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 150 نفر از کارکنان پیمانکاری شرکت "ثمین سبز" در سازمان زمین شناسی تهران هم اکنون با گذشت 5 روز از پایان ماه مبالغ دستمزد و اضافه کاری مربوط به شهریور ماه را دریافت ننموده اند. در جواب اعتراض و پیگیریهای مداوم کارکنان، "کره ای" رئیس سازمان و از عوامل حکومت اسلامی سرمایه داران با جوابهای سر بالا و بودجه نداریم و تهدید به اخراج برخورد میکند. کره ای کارکنان معترض را به شرکت پیمانکاری ثمین سبز مراجعه میدهد و شرکت پیمانکاری کارکنان زحمتکش را به سوی کره ای و مسئولین سازمان زمین شناسی پاسکاری میکند!

اما آنچه روشن است کارشکنی و تاخیر در پرداختها و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارکنان مشترکا در همدستی و تبانی کره ای و در هماهنگی با شرکت انگل پیمانکاری صورت میپذیرد. به همین دلیل کارکنان پیمانکاری همیشه دستمزدهایشان را با انواع تاخیر و کارشکنی و جر زنی از جانب عوامل کارفرما دریافت میدارند.

در سازمان زمین شناسی تهران واقع در خیابان معراج (حوالی فرودگاه مهرآباد) جمعا بیش از 800 نفر از نیروهای کارشناسی، خدماتی و پیمانکاری مشغول به کارند. 150 نفر از این نیروها طرف قرارداد شرکت پیمانکاری ثمین سبز در بدترین شرایط کاری برده وار مشغول به کارند و مابقی کارکنان بصورت قراردادی با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 30/8 تا 30/4 طرف قرارداد سازمان زمین شناسی میباشند. کار اداره زمین شناسی نظارت و بعضا اجرای طرحهای زمین شناسی و استخراج معادن و ... میباشد.

در اوائل امسال دستمزدهای نیروهای قراردادی نیز با 2 ماه تاخیر پرداخت شد و همین امر اعتراضاتی را به دنبال داشت. علاوه بر این کل نیروهای قراردادی از اوائل سال جدید تا امروز بشدت با کاهش و تعدیل برخی مزایای ناچیز جانبی روبرو شده اند و همین امر زمینه های انواع اعتراضات و نارضایتی را در میان کارکنان بوجود آورده است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مهر ١۳۸۹ – ٢٧ سپتامبر۲۰١۰