کارخانه صنعت احيا٬ اخراج مرتب کارگران

بنا به خبر دريافتى٬ کارفرماى کارخانه صنعت احيا از ابتداى مهر ماه ١۵ نفر از کارگران اين کارخانه را اخراج کرده است. از اين تعداد ٣ نفر زن و ١٢ نفر مرد و اکثرا متاهل هستند. قرارداد اين کارگران سه ماهه بوده و بعد از اتمام قراردادشان کارفرما عذر آنها را خواسته است. کارفرما مسئله اخراج را چند روز زودتر اعلام ميکند. او کارگران را جمع ميکند و از آنها ميخواهد که خودشان داوطلب اخراج شوند در غير اينصورت خود او از ميان ليست کارگران ١۵ نفر را انتخاب و اخراج خواهد کرد. وقتى کسى راسا داوطلب اخراج نميشود٬ کارفرما ليست ١۵ نفره را تعيين و ابلاغ کرده است. کارفرما دليل اخراجها و کاهش تعداد کارگران را "نبود سفارشات" اعلام کرده است.

همينطور کارفرما اعلام کرده که ماه آتى ١۵ نفر ديگر اخراج ميشوند. با اخراج ١۵ کارگر کارخانه صنعت احيا٬ تعداد کارگران اين کارخانه به ۶٠ نفر رسيده است که ماه آتى به ۴۵ نفر ميرسد. اين روند اخراج در ماههاى قبل نيز بصورت ٢-٣ نفر مرتبا در جريان بوده است. تعداد کارگران اين کارخانه ابتدا ٩٠ نفر بود. حقوق کارگران ٢۵٠ هزار تومان است. کارگران اخراجى بين ٣ الى ٩ سال دراين کارخانه سابقه کار دارند و ظاهرا بيمه هستند. اينکه مبالغ بيمه توسط کارفرما واريز شده يا مانند موارد مشابه بالا کشيده شده هنوز معلوم نيست.

نجم الدين کابله سورى و بها الدين کابله سورى از جمله سهامداران اين کارخانه هستند. لازم به توضيح است که کارفرما و مالکين اين کارخانه از سرمايه داران هوادار مفتى زاد موسوم به مکتب قرآنى هستند. اساس سياست استخدام اين کارفرماها از ميان هوادارانشان است. آنها افراد را به بهانه کمک و پيدا کردن کار ابتدا به محافل ارتجاعى خود ميبرند و پس از اطمينان آنها را در کارخانه ها بکار ميگيرند. هدفشان اينست که با معضل اعتصاب و خواستهاى کارگرى و يا اعتراض به اخراج روبرو نشوند. هر گاه تشخيص دهند که کارگرانى معترض هستند فورا اخراجشان ميکنند. سرمايه داران مکتب قرآنى در کردستان مانند اسلافشان در بسيج و سپاه  دکان مذهب را وسيله تامين سود و استثمار شديد کارگران قرار داده اند.

توليد کارخانه صنعت احيا لاستيک و اساسا قطعات ماشين مانند لنت ترمز و غيره است. کارگران اخراجى از قسمتهاى ترکيب مواد خام٬ غلتک٬ قالب بندى٬ شستشو٬ و کنترل کيفيت توليد هستند. کارخانه صنعت احيا در شهرک صنعتى شماره ٣ نزديک بهشت محمدى شهر سنندج واقع است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٣ مهر ١٣٨٨ – ٢۶ سپتامبر ٢٠٠٩