قدرت نمایی مردم علیھ رژیم اسلامی
روز قدس اسلامی بھ روز مضحکھ رژیم بدل شد!

مردم٬ روز جمعه ٢٧ شهريور٬ در تجمعات وسیع و گستردہ خود رژیم اسلامی و مقدسات آن را بھ سخرہ گرفتند. رژیم اسلامی از مدتی پیش برای راھپیمایی روز "قدس" تدارک دیدہ بود. خامنھ ای و سپاہ برای مردم شاخ و شانھ کشیدند٬ اولتیماتوم دادند٬ تهدید کردند و اعلام کردند کھ ھر نوع اعتراضی را در این روز شدیدا سرکوب خواھند کرد. اما مردم بھ این داد و ھوارھا وقعی نگذاشتند. در تھران٬ مردم از ساعات اولیھ صبح٬ در دستھ ھای کوچک و بزرگ از نقاط مختلف بھ سوی میدان انقلاب و میدان آزادی براہ افتادند. و تظاھرات وسیع چند ده هزار نفری ضد جمھوری اسلامی در نقاط مختلف شھر برگزار شد. نیروھای سرکوب رژیم با مردم درگیر شدند و کوشیدند کھ تجمعات آنھا را پراکندہ کنند. اما علیرغم تمام این تمھیدات تظاھرات اعتراضی مردم حتی در نزدیک دانشگاہ تھران٬ محل نماز جمعھ و سخنرانی احمدی نژاد نیز در جریان بود. همچنین تظاھرات مختلفی ضد جمھوری اسلامی در شھرھای دیگر از جمله شیراز٬ تبریز٬ رشت٬ اصفهان و برخی دیگری از شهرها بوقوع پیوست.

این یک نمایش قدرت عظیم علیھ رژیم اسلامی بود. سھ ماہ سرکوب خونین و خشن٬ کشتار٬ شکنجھ و تجاوز در زندان ھای رسمی و غیر رسمی نتوانست عزم مردم را در تداوم مبارزات حق طلبانھ خود علیھ جمھوری اسلامی متزلزل کند. رژیم بر این تصور بود کھ سیاست سرکوب ضد انسانی و خشن کارساز شدہ و مردم را مرعوب و ساکت کردہ است. آنچنان بخود اطمینان پیدا کردہ بود کھ رسانھ ھای بین المللی را کھ چند روز بعد از آغاز خیزش مردم از کشور اخراج کردہ بود٬ برای راھپیمایی روز قدس بھ ایران دعوت کرد. قرار بود کھ ھم بھ جھانیان نشان دھد کھ بر اوضاع مسلط است و مردم را عقب راندہ و ھم رسما پروندہ جنگ با مردم را برای دورہ ای بایگانی کند.

اما تمام نقشھ ھایش نقش بر آب شد. شکست خورد. مردم نھ تنھا بھ ھشدارھا و اولتیماتوم ھای خامنھ ای و سپاہ وقعی نگذاشتند٬ بلکھ عملا بھ فراخوان ھای جناح اصلاح طلب دولتی٬ دار و دستھ موسوی- کروبی- خاتمی بھ تظاھرات آرام و شعارھای ختثی نیز توجھی نکردند. درگیری در نقاط مختلف کشور با نیروھای سرکوب٬ بھ آتش کشیدن خودروھای سپاہ و ادامھ تظاھرات ساعت ھا پس از پایان تجمع "قدس" چھرہ متفاوتی بھ کشور بخشید. مردم دیروز نھ تنھا رو در روی رژیم و دستگاہ سرکوب آن ایستادند٬ نھ تنھا نشان دادند کھ برای آن ترہ خورد نمیکنند٬ بلکھ مقدسات آن را نیز بھ سخرہ گرفتند. مردم نشان دادند کھ جنگ ھمچنان ادامھ دارد و آنھا عزم جزم کردہ اند تا شر این رژیم را از سر خود کم کنند.

روز "قدس" توسط خمینی و بمثابھ یک پایگاہ ایدئولوژیک آن در سطح منطقھ سازمان داده شد. بمدت سی سال در این روز جمھوری اسلامی بعنوان رھبر جنبش اسلامیستی قدرت نمایی کردہ است. اما مردم دیروز عملا روز "قدس" را در مقابل چشمان حیرت زدہ سردمداران جمھوری اسلامی و رھبران دار و دستھ ھای متنوع جنبش اسلامیستی بھ روز اعتراض علیه رژیم اسلامی و اسلام سیاسی تبدیل کردند. مردم روز "قدس" را در زادگاہ آن بھ سخرہ گرفتند. ارکان سیاسی٬ ایدئولوژیک و سرکوب رژیم اسلامی یکی پس از دیگری مورد حملھ جنبش اعتراضی و آزادیخواھانھ مردم قرار می گیرد. دیروز ماہ رمضان ھم بود. جمھوری اسلامی سی سال است کھ از طریق سرکوب خشن مردم را مجبور کردہ است تا بھ روزہ داری تظاھر کنند. ماہ رمضان عملا در جامعھ حکومت نظامی برپا میشود. دیروز مردم این سنت را نیز شکستند.

ھمانطور کھ بارھا تاکید کردہ ایم٬ مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند٬ در کمین این رژیم نشستھ اند و از ھر فرصتی برای ابراز اعتراض و انزجار خود علیھ آن استفادہ میکنند. توازن قوا بھ نفع مردم چرخیدہ است. سلاح سرکوب و ارعاب دیگر کارساز نیست. رژیم دیگر قدرت ارعاب مردم را ندارد. دیروز ثابت شد کھ این افت و خیزها عقب نشینی بخشی از خیزش آنھا علیھ جمھوری اسلامی سر باز ایستادن ندارد. جمھوری اسلامی در مقابل یک بن بست قرار گرفتھ است. راہ پس و پیش ندارد. جدال دو جناح رژیم بھ یک نقطھ برگشت ناپذیر رسیدہ است. تعیین تکلیف کاملا بدست مردم است. رژیم اسلامی رفتنی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکید میکند که در این شرایط خطیر٬ طرح خواست ھای واقعی مردم و اعلام علنی و گستردہ آن از اھمیت بسیار بالایی برخوردار است. خیزش مردم برای بھ زیر کشیدن رژیم اسلامی٬ تلاشی برای تحقق و دستیبابی به "آزادی٬ برابری و رفاہ" است. مردم از سرکوب و اختناق٬ از تبعیض و بی عدالتی٬ از فقر و فلاکت و استثمار جانشان بھ لب رسیدہ است. از زن ستیزی و حکومت مذهبی بیزارند٬ اکثریت عظیم مردم خواھان یک جامعھ آزاد٬ برابر و مرفھ و سکولاراند. این خواست و تمایل مردم باید بھ شکل شعارھای صریح و روشن اعلام شود.

مسئولیت سنگینی بر دوش جنبش ما٬ جنبش کمونیسم کارگری قرار دارد. ما باید جناح اصلاح طلب دولتی کھ میکوشد مبارزات مردم را عقیم کند و در چھارچوب تنگ و محدود قانون اساسی اسلامی محبوس نماید٬ وسیعا و قاطعانھ طرد و افشاء کنیم. باید نقطھ توقف ھا و سازش ھایی کھ راست و ارتجاع در مقابل مبارزات آزادیخواھانھ مردم قرار میدھند٬ بسرعت خنثی کنیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تمام قوا در این جھت میکوشد. حزب برای سازماندھی یک انقلاب کارگری برای سرنگونی رژیم اسلامی٬ واژگونی نظام سرمایھ داری و برقراری جمھوری سوسیالیستی تلاش میکند. خواست ھای واقعی مردم تنھا در چنین شرایطی قابل تحقق است. یک جامعھ آزاد٬ برابر و مرفھ٬ یک دنیای بھتر حق مسلم ما است و تنھا یک انقلاب کارگری پیروزمند دستیابی بھ چنین جامعھ ای را تضمین میکند. حزب مردم آزادیخواہ را بھ پیوستن بھ صفوف خود فرا میخواند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ سپتامبر ٢٠٠٩ – ٢٨ شهريور ١٣٨٨