افشین شیخ الاسلامی٬ یحیی قوامی و هیوا مسعودی بازداشت شدند!
ادامه دستگیری ها در سنندج!

بنا به اخبار دریافتی از سنندج: افشین شیخ الاسلامی و یحیی قوامی از زندانیان سیاسی سابق و همچنین هیوا مسعودی از فعالین اجتماعی از دیروز ناپدید شده اند. هیچ خبری تاکنون از چگونگی دستگیری این افراد به دست نیامده است. اما این ناپدید شدنها و دستگیریهای مخفیانه تنها در ادامه تعرض رژیم اسلامی پس از عقب نشینی در مقابل اعتراض مردم برای جلوگیری از اعدام وحشیانه حبیب لطیفی معنی پیدا میکند و یک تاکتیک شناخته شده رژیم آدمکشان اسلامی است.

رژیم اسلامی در هراس است٬ از قدرت مردمی که توانسته اند در اولین موج اعتراضی خود در این زمینه مانع اعدام حبیب لطیفی شوند و همبستگی خود را با خانواده این زندانی سیاسی به نمایش گذاشته اند. از این رو تعرض کرده است٬ دستگیر میکند تا مانع قدرت گیری بیشتر مردم و اعتماد به نفس شان در مبارزه علیه این رژیم آدمکشان اسلامی سرمایه شود. این اوباش اسلامی میدانند که هر ذره پیروزی و همبستگی مردم زمینه ساز پیشروی دیگری است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مردم آزادیخواه سنندج میخواهد که هر دستگیری را به اعتراضی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان تبدیل کنند. هر گونه توقف در نیمه راه منجر به تعرض بیشتر رژیم اوباش اسلامی خواهد شد. خانواده های دستگیر شدگان را نباید تنها گذاشت! در مقابل زندانهای رژیم تجمع کنید. خواهان آزادی فوری و بی قید شرط کلیه دستگیر شدگان شوید!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ دسامبر ۲۰١۰ – ۶ دی ١۳۸۹