بابک شدیدی قربانی رژیم جنایتکار اسلامی
باید متحد تعرضات رژیم اسلامی را درهم شکنیم!

رژیم جنایتکار اسلامی از همان ابتداء با اتکاء به سرکوب خشن، شکنجه، اعدام و جنایت قدرت خود را حفظ کرده است. بیش از صد هزار اعدام در زندان های مخوف اسلامی، این رژیم را در زمره جنایتکار ترین نظام های سیاسی معاصر قرار داده است. محاکمه به جرم جنایت علیه بشریت در انتظار تک تک دست اندرکاران آن قرار دارد.
بدنبال خیزش توده ای مردم در یک سال اخیر، رژیم اسلامی مستاصل به هر وسیله ای برای گسترش سرکوب و خاموش کردن اعتراضات مردم متوسل می شود. دستگیری، شکنجه، تجاوز، اعدام مخالفین و معترضین سیاسی، دستگیری و به گروگان گرفتن خانواده های فعالین سیاسی و سرکوب تجمعات اعتراضی آنها به یک اقدام هر روزه این رژیم بدل شده است. اما علیرغم این فشار و سرکوب، اعتراضات خاموش نمی شود.
رژیم اسلامی هم در داخل کشور و هم خارج کشور مورد اعتراض و تعرض مخالفین قرار دارد. لذا در تلاش برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات، سرکوبگران رژیم در خارج کشور نیز مشغول تعرض به نیروهای اپوزیسیون هستند. ترور رهبران اپوزیسیون در خارج کشور یک تاکتیک دائمی این رژیم بوده است و دست تمام سردمداران آن در این جنایات رو شده است. اکنون رژیم می کوشد دامنه این حملات را گسترش دهد. با تهدید، ارعاب و چاقو کشی می کوشد فعالین سیاسی را در خارج ساکت کند یا آنها را به همکاری وادار کند.
باین منظور خانواده های فعالین سیاسی اپوزیسیون که در خارج کشور زندگی می کنند را در ایران تحت فشار می گذارد، زندانی و شکنجه می کند، از کار بیکار میکند و به آنها گرسنگی می دهد، از دانشگاه اخراج شان می کند، به خانه هایشان می ریزد و خواب خوش را به آنها حرام می کند. این اقدامات کثیف با هدف به تسلیم کشاندن فعال سیاسی در خارج کشور انجام می گیرد. این رژیم کثیف خانواده های فعالین سیاسی را به گروگان می گیرد تا فعال سیاسی را به تسلیم یا همکاری وادار کند. در ماه های اخیر اخبار و گزارشات بسیاری از زیر فشار قرار دادن خانواده های فعالین سیاسی پخش شده است. باید این توطئه ها را سریعا و وسیعا افشاء و باین ترتیب خنثی کرد.
یکی از قربانیان این اقدامات کثیف و جنایتکارانه رژیم اسلامی، بابک شدیدی، فعال سیاسی مقیم سوئد است. همان سناریوی آشنا در مورد بابک شدیدی به اجراء درآمد. خانواده او را در ایران مورد اذیت و آزار قرار دادند و سپس با او در سوئد تماس گرفتند. فجایعی که اکنون بر زندگی بابک شدیدی تحمیل شده و زندگی او را تا پای نابودی برده است، می توانست پیشگیری شود اگر از ابتدا، از همان اولین تماس و فشار، وقایع با صراحت به مردم اعلام می شد و هدف و قصد رژیم آشکار و افشاء می شد. بابک شدیدی قربانی جنایتکاری و خشونت این رژیم کثیف است. مردم و اپوزیسیون باید با هشیاری و آگاهی به این مسائل بنگرند. این وقایع را باید جدی گرفت. این توهم که می توان به رژیم بدل زد و با این هدف تماس با آنرا آغاز و ادامه داد باید کاملا زدود و کنار زد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مردم و تمام جریانات اپوزیسیون میخواهد که با هشیاری و سرعت عمل به چنین اتفاقاتی برخورد کنند. از آنها میخواهد که چنین اتفاقاتی را سریعا افشاء کرده و همگان را در جریان قرار دهند. اپوزیسیون باید میان خود یک همکاری نزدیک تری را علیه هجوم و تعرض رژیم اسلامی به اپوزیسیون و فعالین سیاسی در خارج کشور برقرار کند. اطلاع رسانی، تبادل اطلاعات، کمک به افشای  گسترده این تهاجمات، سازماندهی اعتراضات هماهنگ و متحد علیه چنین تعرضاتی میتواند مورد بررسی و اتخاذ قرار گیرد. باید تعرضات رژیم اسلامی را درهم شکست. باید بساط اوباش چاقوکش آنرا از خارج کشور جمع کرد. باید به آن نشان داد که در آخرین روزهای زندگی اش نخواهد توانست نیروها و فعالین اپوزیسیون را به تسلیم، سکوت یا همکاری وادار کند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاسف عمیق و صمیمانه خود را نسبت به حوادثی که بر بابک شدیدی تحمیل شده و زندگی او را با خطرات جدی روبرو ساخته است ابراز میکند. امیدواریم که بابک شدیدی هر چه سریعتر بهبود یابد و بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7 اوت 2010