پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت بازگشایی مراکز تحصیلی

دانشگاه پادگان نیست٬ حوزه نیست٬ زندان زنان نیست!

دانشجویان٬ دانش آموزان
آغاز سال جدید تحصیلی در عین حال میتواند آغاز دور جدیدی از مبارزه همه جانبه علیه رژیم اسلامی در مراکز آموزشی کشور باشد. بدین منظور باید متحد کرد٬ باید سازمان داد٬ باید پرچم سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و پرچم "آزادی٬ برابری و رفاه" را در تمامی مراکز علمی به اهتزاز در آورد.

رژیم اسلامی در یک بن بست لاعلاج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد. اعتراضات دوره اخیر در جامعه زمین زیر پای جناحها و باندهای رژیم اسلامی را داغتر کرد. دامنه و عمق این اعتراضات در طول بیش از سه دهه حیات ننگین رژیم اسلامی بیسابقه بوده است. در پس این اعتراضات جهانیان چهره خشمگین مردمی را که عزم کرده اند کار رژیم اسلامی را تمام کنند٬ دیدند. و شما جوانان و دانشگاهیان و دانش آموزان آزادیخواه یک رکن مهم این اعتراضات علیه رژیم اسلامی بودید.

اکنون رژیم اسلامی بیش از هر زمان متشتت تر٬ شکننده تر و در هم ریخته تر است. با معضل چگونگی بقاء مواجه است. با مردمی مواجه است که برای سرنگونی آن به میدان آمده اند. سیاست سرکوب و قمه کشی اش کار آیی تاکنونی خود را از دست داده است. نتوانسته اند مردم را مرعوب کنند و به زانو در آورند. باندها و دستجات متعدد آن به هر خس و خاشاکی برای بقاء متوسل میشوند. میزنند٬ سرکوب میکنند٬ اعدام میکنند٬ به فقر و فلاکت میکشانند اما کماکان با مردم معترضی مواجه اند که میخواهند سر به تن این رژیم نباشد. یک باندش تازگی به اسطوره کورش و سمبلهای ارتجاعی ناسیونالیسم عظمت طلب متوسل شده است. جناح دیگرش بر قمه کشی و اسلامیسم بیشتر تاکید میکند. جناح دیگرش میکوشد جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را کنترل و مهار کند و آن را در چهارچوب قوانین ارتجاعی رژیم اسلامی به اسارت در آورد. و مردم هم در پس این تقلاها تلاشهای استیصال آمیز بخشهای مختلف یک رژیم ورشکسته را برای بقاء می بینند و مترصد فرصت برای فرود آوردن ضربات سهمگین تر هستند. 

دانشجویان٬ معلمان و دانش آموزان کمونیست
همانطور که پیشتر در مصوبات حزبی گفته ایم: "جامعه در حال حاضر در پلکان آخر حیات رژیم اسلامی قرار دارد. نه رژیم اسلامی قادر به سرکوب اعتراضات مردم است و نه اصلاح طلبان حکومتی میتوانند مردم را به سازش و تمکین بکشانند. اما پیروزی مردم و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی مستلزم تامين يک رهبرى انقلابى و کمونيستى در راس جنبش توده ای و پاسخ به ملزومات مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی است. در چنين شرايطى کمونيسم کارگرى ميتواند به يک آلترناتيو و يک انتخاب واقعى مردم تبديل شود. اين انتخابى ميان دو آلترناتيو و دو راه حل چپ و راست است. انتخابی میان راه حل تغییرات از بالا٬ کودتاگرایانه و با اتکاء به قدرتهای غربی و مبتنی بر تحریم اقتصادی و جنگ یا انتخابی متکی  بر نیروی توده های مردم رادیکال و انقلابی و از پائین است. جداکردن مردم از هر آلترناتیو و خط مشی بورژوایی و سوق دادن آنها به یک موضع چپ و انقلابی در تحولات سیاسی جاری یک رکن فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری است."

در این شرایط وظایف شما بیش از هر زمان است. شما باید چسب اتحاد و سازمانیافتگی و پیشبرد سیاست رادیکال و آزادیخواه و کمونیستی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی باشید. باید پروژه های رژیم اسلامی در دانشگاهها را به شکست بکشانید. باید مراکز تحصیلی کشور را برای اخراج تمامی نیروی انتظامی و سرکوبگر و بسیجی از دانشگاهها سازمان داد. باید پروژه آپارتاید جنسی و جداسازیهای جنسی در دانشگاهها را به شکست کشاند. باید پرچم آزادی و برابری و رفاه همگان را در دانشگاهها به اهتزاز در آورد. و در عین حال نباید اجازه داد جریانات اصلاح طلب حکومتی و دنبالچه های آنان در اپوزیسیون پرو رژیم مبارزات دانشجویان را به مسلخ قانون اساسی رژیم اسلامی و دنباله روی از جناح سبز حکومتی بکشانند. نباید اجازه داد تا جریانات ناسیونالیست و قومپرست سم قومپرستی و ناسیونالیسم را در این اعتراضات بگسترانند. باید گسترده ترین همبستگی میان معلمان و دانش آموزان آزادیخواه و خانواده های آنان را فراهم کرد. 

آغاز سال تحصیلی جدید را به سکویی برای تعرض گسترده به رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ سپتامبر ٢٠١٠ – ٢٨ شهریور ١٣٨٩