رژیم جمهوری اسلامی زندانیان قزل حصار را به گلوله بست!

بنا به گزارشات منتشر شده٬ رژیم اسلامی اعتراض زندانیان بند ۲ و۳ زندان قزل حصار به اعدام ١۰ تن از هم بندان خود را وحشیانه سرکوب کرد. در این اقدام جنایتکارانه دهها تن از زندانیان کشته و زخمی شدند.

بند ۲ و ۳ محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام است. نزدیک به سه هزار تن از زندانیان با اعتراض خود توانستند درب برخی از بندها را شکسته و خود را به محوطه اصلی زندان رسانده و دست به یک اعتراض و اعتصاب گسترده بزنند. زندانیان فریاد میزدند: "اعدام باید متوقف شود".

رژیم اسلامی با استقرار نیروهای گارد ضد شورش خود به سرکوب اعتراض این زندانیان پرداخت و به سوی آنها آتش گشود. برخی گزارشات حاکی از این است که علاوه بر کشته شدن چندین تن از زندانیان نزدیک به ١۵۰ تن مورد اصابت گلوله های نیروی امنیتی رژیم اسلامی قرار گرفته و جراحات سنگینی به آنها وارد شده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدام وحشیانه رژیم اسلامی را قویا محکوم میکند. اعتراض زندانیان به احکام شنیع و ضد انسانی اعدام حق مسلم آنهاست. اعدام قتل عمد دولتی و یک جنایت آشکار و هدفمند رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی رژیم بیش از صد و بیست هزار اعدام است. بساط اعدام را تنها با سرنگونی رژیم اسلامی میتوان برچید!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که در فردای سرنگونی رژیم اسلامی مجازات شنیع اعدام و حبس ابد را غیر قانونی اعلام کرده و تمامی سران رژیم اسلامی را به جرم جنایت علیه مردم ایران در فردای سرنگونی محاکمه خواهد کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ مارس ۲۰١١ – ۲۵ اسفند ١۳۸۹