مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:

جامعه ایران به کدام سو میرود؟
نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده

جامعه ایران وارد یک دوره از برآمد سیاسی توده ای و تلاطمات انقلابی شده است. صحنه سیاسی یکبار دیگر برای ابراز وجود جنشها و احزاب طبقات مختلف با شده است. از هم اکنون کشمکش طبقات و جنبشهای اجتماعی بر سراینکه چه نظامی باید به جای رژیم اسلامی بنشیند در بطن مبارزه علیه رژیم اسلامی در جریان است و تا ثبیت حکومت بعدی ادامه خواهد یافت. آینده این تحولات از پیش رقم نخورده است و محتوم نیست. چه باید کرد کماکان مساله اصلی است. در این سمینار به مسائل زیر پرداخته خواهد شد:
١- زمینه های سیاسی و اجتماعی اعتراضات اخیر کدام است؟ تصورات و توهمات در این زمینه کدامند؟
٢- مختصات و ویژگی سیاسی دوره حاضر چیست؟ چه استنتاجاتی را در دستور کار جامعه و ما قرار میدهد؟
٣- جایگاه٬ اهداف سیاسی٬ و موقعیت "جنبش سبز" چیست؟ سیاست کمونیسم کارگری در قبال این جنبش چیست؟ مختصات سیاست پوپولیستی و توده ایستی در این چهارچوب چیست؟
٤- نقاط ضعف و قوت جنبشهای اصلی جامعه٬ ملی – اسلامیها٬ ناسیونالیسم پرو غربی٬ و کمونیسم کارگری٬ کدام است؟
٥- احزاب سیاسی مانند جریانات توده ایستی٬ حزب مشروطه٬ مجاهدین٬ و جریانات موسوم به "کمونیست کارگری" در کجا ایستادند و چه تغییر و تحولی کردند؟
٦- مخاطرات پیشاروی جنبش کمونیسم کارگری چیست؟ از چه باید برحذر بود؟
٧- پیشروی کمونیسم کارگری در گرو چیست؟

علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران و شبکه بایلاکس
زمان: یکشنبه ٤  اکتبر ۲۰۰٩
ساعت ٩ شب بوقت اروپای مرکزی و ٣ بعد از ظهر بوقت نیویورک و ١٢ ظهر بوقت لس آنجلس