ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد!
زنده باد شوراها
مصوب دفتر سياسى حزب

۱- بار دیگر جامعه ایران در آستانه تحولات عظیم و تاریخسازی قرار گرفته است. مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و هم اکنون دست بکار بزیر کشیدن آن هستند. پیشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژیم اسلامی بشکلی سازمانیافته و در سریعترین و کم مشقت ترین شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است.

٢- یک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسیعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است. اين ارگانها ابزار متحد شدن٬ سازماندهى مبارزه انقلابى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسلامی است. شوراها همچنین از ارگانهاى قيام علیه جمهورى اسلامى اند. بايد همه جا٬ در محیط زیست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد.

٣- شورا کاراترين، مناسبترین و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است. شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وباید جایگزین قدرت  ارتجاع اسلامی شود.

۴- طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند. شوراها امر اتحاد صفوف کارگران٬ تامین استقلال طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهیل میکند.  شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شایسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم میاورد. کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محیط زیست و کار باشند.

۵- شوراهاى محلات در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است. تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محلات و تجمعات مبارزاتى در آن٬ پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است. بايد کنترل محلات را از دست جمهورى اسلامى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد. 

۶- حزب اتحاد کمونیسم کارگرى٬ کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فرامیخواند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ ژوئن ۲۰۰۹