مطالبى در باره ديدگاههاى حزب "حکمتيست"

مقالات زير بخشى از نقدهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى راجع به ديدگاههاى حزب "حکمتيست" و مشخصا کورش مدرسى است. ديدگاههائى که اساسا در تقابل با کمونيسم مارکسيستى منصور حکمت شکل گرفت و امروز بحدى بلوغ يافته اند که نه تنها در درون حزب گرايشى در مقابل آن ايستاده است بلکه محافل دو خردادى بيرون اين حزب را اميدوار کرده است که جناح آقاى مدرسى با کمونيسم کارگرى "تعيين تکليف قاطعانه اى" صورت دهد. خواندن اين مقالات که به موضوعات مختلفى ميپردازد را به علاقه مندان و فعالين جنبش کمونيسم کارگرى توصيه ميکنيم. 

١- اطلاعيه در باره بحران حزب "حکمتيست"

٢- ارزيابى از بحران حزب "حکمتيست"٬ با هيئت دائر حزب

٣- داستان حزبی که نطفه اش بر آرایش رهبری بسته شد! آذر ماجدی

۴- صورت مسئله چيست؟ در باره بحران حزب "حکمتيست"٬ سياوش دانشور

۵- بحران سرمایه داری و موضع سوسیال پاسيفیسم٬ نگاهی به مباحثات كوروش مدرسی٬ جلیل بهروزی

۶- تزهای بنیادی حزب "حکمتيست"٬ سیاوش دانشور

٧- مدافعان "جدید" و "سربلند" سندیکالیسم در ایران٬ على جوادى

٨- امپراطور برهنه است ! در حاشیه نامه سرگشاده محفل بهمن شفیق به حزب موسوم به حکمتیست٬ آذر ماجدی

٩- تحزب کمونیستی طبقه کارگر یا خزیدن به سنت کارگر کارگری٬ علی جوادى

 ١٠- 22 بهمن و صف جديد شکست خوردگان٬ در حاشيه نظرات کوروش مدرسى٬ آذر ماجدى

١١-  مساله زن، مساله طبقه کارگر یا حلول مارکسیسم فمینیسم جلال آل احمد در تئوری- آذر ماجدى

١٢ - "آموزگاران" بايد بياموزند! در حاشيه بيانيه حزب "حکمتيست"٬ سياوش دانشور

١٣- بازگشت حزب "حکمتيست" به منشور سرنگونى٬ سياوش دانشور

١۴-  پناه گرفتن در سنگر انقلاب پرولتری یا توجیه تئوری توده ایستی٬ آذر ماجدى

١۵- پز انقلابی، سیاست ارتجاعی٬ در حاشیه موضع ح ح در قبال اعتراض توده ای٬ آذر ماجدى

١۶-  فراخوان به اعتصاب عمومی به کردستان و دم خروس ناسیونالیسم٬ آذر ماجدى

١٧- خیزش عظیم توده های مردم برای سرنگونی، ح ح کجا ایستاد؟ علی جوادى

١٨-  کورش مدرسی و منشور سرنگونی، فرار به جلو- علی جوادى

١٩- حذف لیدر، متعارف شدن رژیم اسلامی و سرنوشت دن کیشوت وار لیدر٬ آذر ماجدی

٢٠- دو قطبی "حزب - توده ها"ى چپ راديکال٬ در حاشيه اظهار نظر کورش مدرسى٬ سياوش دانشور

٢١-  پیرامون تحولات اخیر در حزب حکمتیست- هیات دائر حزب٬ آذر ماجدى- سياوش دانشور

٢٢- پیرامون تحولات اخیر در حزب حکمتیست- هیات دائر حزب٬ على جوادى

٢٣- "مارکسيسم و تاکتيک"٬ صورت مسئله کدام است؟ سياوش دانشور

٢۴- شکست جنبش سرنگونی یا بن بست چپ رادیکال؟  نقدی بر مواضع اخیر کورش مدرسی٬ سیاوش دانشور

٢۵- نکاتی در باره جنبش سرنگونی٬ با علی جوادی

٢۶- نکاتی در باره جنبش سرنگونی٬ با سياوش دانشور

٢٧ - راست و گرانى٬ کمونيستها و شورش گرسنگان٬ سياستهاى پوپوليستى و آنارکو پاسيفيستى٬ با هيئت دائر حزب