آدرس تماس با مسئولین حزب اتحاد کمونیسم کارگری

هیات دایر دفتر سیاسی (علی جوادی، سیاوش دانشور، آذر ماجدی؛نسرین رمضانعلی و محمود احمدی)

AzarMajedi@yahoo.com
Siavash_d@yahoo.com
mahahmadi@yahoo.com

(علی جوادی (دبیر کمیته مرکزی
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
(مسئول خارج کشور (مریم کوشا
kousha.maryam@gmail.com
(کمیته سازمانده (علی جوادی، نسرین رمضانعلی
nasrin_ramzanali@yahoo.com
(مسئول سایت و آی تی حزب (مجید پستنچی
x_magid@yahoo.com
دبیرخانه )شراره نوری)
markazi.wupi@gmail.com

اسامی و آدرسهای تماس کمیته مرکزی منتخب در کنگره اول

حزب اتحاد کمونیسم کارگری فوریه 2011

جلیل بهروزی

j.behroozi@sympatico.ca

احمد بابائی

محمود احمدی

mahahmadi@yahoo.com

Tel&SMS:+1(0)416 95 39 750

هما ارجمند

homawpi@rogers.com

فخری جواهری

علی جوادی

ali_javadi@yahoo.com

Tel&SMS:+1(0) 310 402 6567

مجید پستنچی

x_magid@yahoo.com

Tel&SMS:+31(0)64 513 70 04

 

کامران پایدار

جمشید عزیزی مهیار شاهی

نسرین رمضانعلی

pramzanali@yahoo.de

Tel&SMS:+49(0)1704652215

سیاوش دانشور

siavash_d@yahoo.com

Tel&SMS:+46(0) 707 65 63 62

مهرداد کوشا

مریم کوشا

kousha.maryam@gmail.com

Tel&SMS:+44(0 ) 7505381638

پروین کابلی

mailto:parvinkaboli@yahoo.se

Tel&SMS:+46 (0) 70774 4020

gسیروان قادری

sirvan_qaderi@yahoo.com

Tel&SMS:+44(0)776 54 31 276

شهلا نوری

shahla.n@bredband.net

Tel&SMS:+46(0)737 26 26 22

پدرام نواندیش

سعید مدانلو

saeed_modanlou@yahoo.com

آذر ماجدی

azarmajedi@yahoo.com

Tel&SMS:+44(0)77 89 80 12 50

     

کریم نوری

karim.savalan@bredband.net

Tel&SMS:+46(0)70 44 41 555